Drept la replică

Radio Clasic respectă principiile unei prese corecte care servește interesul public, reflectă diversitatea, apără valorile democratice, dreptul la viață privată. În vederea respectării acestor valori fundamentale, Radio Clasic acordă dreptul la replică în condițiile legislației audiovizuale.

Pentru a vă exercita dreptul al replică puteți să utilizați formularul de mai jos sau să  trimiteți mail pe adresa: radio@clasicradio.ro

[contact-form-7 id=”23513″ title=”Drept la replică”]

Precizăm că deși legislația în vigoare în România nu obligă Radio Clasic să respecte normele impuse de CNA, totuși în materia dreptului la replică și în materia protecției drepturilor și libertăților cetățenești, Radio Clasic respectă legislația CNA.

Extras din legislația audiovizuală privind acordarea dreptului la replică (Decizia CNA nr. 220/2011). 

Dreptul la replică și la rectificare

CAPITOLUL I
Procedura exercitării dreptului la replică și la rectificare
Art. 49. Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.
Art. 50. 
(1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat:
a) pentru opinii și judecăți de valoare exprimate sau pentru a emite opinii și judecăți de valoare;
b) în situația în care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars;
c) în situația în care se solicită replica la replică;
d) în cazul în care radiodifuzorul răspunde acuzațiilor unei persoane, cu condiția să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terț.
(2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiții nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiași program.

Art. 51.
(1) Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informații eronate beneficiază de dreptul la rectificare.
(2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă și semnificativă.

Art. 52. 
(1) Persoana care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informații eronate, denumită în continuare solicitant, poate cere radiodifuzorului, în termen de cel mult 15 zile de la data difuzării acestuia, revizionarea sau reaudierea programului în cauză.
(2) Radiodifuzorul are obligația de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio, după caz.
(3) În cazul în care solicitantul este minor în vârstă de până la 14 ani, cererea de revizionare sau de reaudiere va fi semnată de părinți ori de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cererea va fi semnată de acesta și de părinți sau de reprezentantul legal.
(4) Minorul va fi asistat la revizionări sau la reaudieri de părinți ori de reprezentantul legal.

Art. 53. 
(1) În termen de cel mult 15 zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la replică sau la rectificare va transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conține, după caz, următoarele:
a) numele și adresa acestuia, numărul de telefon sau coordonatele oricărui alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă și eficientă;
b) denumirea emisiunii și data difuzării;
c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică sau informațiile eronate pentru care se solicită rectificarea;
d) motivarea cererii;
e) textul replicii, care trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate.
(2) În cazul minorului în vârstă de până la 14 ani, cererea va fi semnată de părinți sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta între 14 și 18 ani, cererea va fi semnată de acesta și de părinți sau de reprezentantul legal.

Art. 54.

(1) Cererea de drept la replică/rectificare va fi înregistrată de radiodifuzor, cu precizarea datei și orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna o dovadă scrisă în acest sens.
(2) În cazul în care radiodifuzorul refuză să înregistreze cererea, solicitantul se poate adresa direct Consiliului Național al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.
Art. 55. 
Radiodifuzorul poate refuza exercitarea dreptului la replică sau la rectificare în următoarele situații:
a) cererea nu a fost trimisă în termenul și în condițiile prevăzute la art. 53;
b) radiodifuzorul deține dovezi care probează adevărul faptelor prezentate sau, după caz, este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la art. 50 și art. 51 alin. (2);
c) lungimea textului replicii depășește cu mult necesarul dreptului la replică și persoana lezată nu acceptă scurtarea textului.

Art. 56. –
(1) În termen de două zile de la primirea cererii, radiodifuzorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie ziua și ora difuzării dreptului la replică sau a rectificării, fie motivul refuzului.