A fost publicat proiectul OUG pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing

Proiectul Ordonanței de Urgență pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing (de tip Uber, Bolt și Clever) a fost publicat joi seara pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor. Șoferii vor avea nevoie de un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane, iar mașinile vor fi echipate cu „un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm”.

Principalele prevederi ale proiectului de OUG, care poate fi descărcat aici:

Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediază efectuarea transportului alternativ.

 • Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.
 • Intermedierea transportului alternativ fără a fi autorizat este interzisă.
 • Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul României este supusă autorizării de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 • În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să-l reprezinte în fața autorităților statului român.

Ce condiții trebuie să îndeplinească platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ:

 • ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 • propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS înainte de efectuarea cursei;
 • afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;
 • afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 • monitorizează continuu prin GPS toate cursele;
 • oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;
 • permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;
 • furnizează serviciu de suport / asistență a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata cursei;
 • permite decontarea prețului cursei.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea autorizaţiei:

 • certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidență precum și dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;
 • declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se afla sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;
 • descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanțe de urgență precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;
 • declarație pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală îndeplinește condițiile prevăzute la art.7.
Autorizația, care este valabilă 3 ani, urmează să fie emisă în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.
Autorizaţia emisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale devine valabilă după plata de către operatorul platformei digitale către această instituție a unui tarif de autorizare de 50.000 LEI. În situația în care operatorul autorizat nu achită tariful în termen de 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei, MCSI este îndreptăţit să anuleze autorizaţia.

De asemenea, operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul României, vor achita către MCSI, la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI.

Când este retrasă autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ:

 • autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii ;
 • operatorul platformei digitale acceptă și acordă acces la platforma digitală, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizație de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită;
 • la cerere.

O nouă autorizare poate fi solicitată după o perioadă de 6 luni.

Când este retrasă autorizaţia de transport alternativ:

 • operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
 • operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea transportului alternativ;
 • operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • la cerere.

Ce condiții trebuie să îndeplinească autoturismele cu care se efectuează transport alternativ:

 • au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
 • au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 ;
 • la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;
 • deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.
 • Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricaţiei.

Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local iar pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor.

Operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal și de a înmâna bon fiscal în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.

Autoturismele folosite pentru acest tip de servicii vor trebui să aibă afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente:

 • numărul de înmatriculare al autoturismului;
 • denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Ecusonul de transport alternativ prevăzut la alin. (1) se emite de către operatorul platformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii:

 • să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
 • să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;
 • din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activității de transport persoane;
 • să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Ce obligații au șoferii:

 • să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;
 • să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;
 • să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;
 • să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
 • să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în vigoare;
 • să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

Contravenții cu amenzi între 5.000 LEI și 15.000 LEI pentru operatorul platformei digitale:

 • acceptarea pe platforma digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condiţiile cerute de prezenta ordonanță de urgență pentru a efectua transport alternativ;
 • neactualizarea la timp a documentaţiei păstrate de operator cu privire la conducătorii auto și autoturismele înregistrate pe platforma digitală;
 • schimbarea termenilor și condiţiilor de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa unei autorizaţii valabile constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 50.000 LEI la 100.000 LEI, precum și cu interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 3.000 LEI la 9.000 LEI, următoarele fapte ale operatorului de transport alternativ:

 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu deține copie conformă a autorizației de transport alternativ sau deține o copie conformă a cărei valabilitate este depășită;
 • lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de către operatorul platformei digitale;
 • utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducător auto care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 • neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la autoturismele utilizate și conducătorii auto ai acestora;

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 10.000 la 30.000 LEI, efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizate.

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 1.000 LEI la 5.000 LEI, următoarele fapte ale conducătorului auto:

 • solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afişat pe platforma digitală;
 • neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitale;
 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență precum și lipsa de pe parbrizul și/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce identifică transportul alternativ, precum și lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) din conținutul ecusonului;
 • efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
 • utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizată;
 • efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va emite reglementări privind modalitățile de autorizare a operatorilor platformelor digitale precum și modalitățile de stabilire și încasare a taxei de autorizare.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe.

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziţie de 60 de zile de la data la care autoritățile prevăzute la art.35 şi-au îndeplinit obligaţiile.